• Jeremy Rutman

שלב לאומי

Updated: Feb 22


ה- PCT מאפשר פורמט אחיד לבקשות פטנטים, אותו ניתן להגיש למספר משרדי קבלת PCT. לאחר 18 חודשים ניתן להגיש למספר משרדים לאומיים להחלטות סופיות בקבלת פטנט.


ה- PTO הישראלי (משרד הפטנטים והסימנים המסחריים) מקבל הגשה אלקטרונית של בקשות לפטנטים באופן מקוון על ידי המבקש (אם המבקש הוא אדם או גוף ישראלי) או על ידי עורך פטנטים ישראלי.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לשלב לאומי בישראל הם:


(א) הבקשה הבינלאומית שפורסמה (כולל ציורים ועמוד שער) באנגלית, כולל כל התיקונים שנעשו במהלך השלב הבינלאומי.

(ב) עותקים של דוח החיפוש הבינלאומי, ובמידת הצורך, דוח הבדיקה המקדמית הבינלאומית.

(ג) תרגום מוסמך (אם הבקשה אינה באנגלית).

(ד) ייפוי כוח (לא נדרש אישור נוטריוני).

References:

Israel PCT site

WIPO Israel details


99 views0 comments

Recent Posts

See All